Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COFFEEROASTERS.PL/CRS.COFFEE z 01.05.2015

1. Definicje

SprzedającyCRS COFFEE Sp. z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000777677. Kapitał zakładowy 50000zł. NIP: 6762563615, REGON: 382877968. Spółka jest właścicielem marek: CRS COFFEE oraz CoffeeRoasters.pl

Sklep – serwis internetowy Coffeeroasters dostępny pod adresami www.CoffeeRoasters.pl/sklep, www.crs.coffee/sklep, właścicielem którego jest Sprzedający, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup od Sprzedającego produktów i towarów.

Regulamin – niniejszy zbiór zasad porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

Klientosoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Strony – Sprzedający i Klient.

Produkt, Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu, przy czym Produkt, to artykuł spożywczy tj, kawa, którego producentem jest Sprzedający. Wszystkie Produkty i Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych, prawnych oraz mogą być przedmiotem legalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Produktów i Towarów.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika, przy użyciu którego możliwe jest szybkie i sprawne dokonanie zakupów.

Konto użytkownika – usługa z ustalonym przez Klienta loginem, i zabezpieczona przez Klienta hasłem, zawierająca podstawowe dane osobowe i teleadresowe Klienta, potrzebne do dokonania/realizacji zakupów. Dane te przechowywane są w systemie Sprzedającego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj oraz ilość Produktów , Towarów, wraz z wybraną opcją dostawy , zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej, automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedajacym a Klientem umowy sprzedaży Produktu, Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym: www.coffeeroasters.pl/sklep, www.crs.coffee/sklep.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

 5. Sprzedający nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. Sklep realizuje sprzedaż i wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Klienci mogą dokonywać zakupu Produktów, Towarów za pośrednictwem Sklepu bezpośrednio poprzez Formularz zamówienia lub poprzez dokonanie rejestracji przez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie Konta użytkownika.

 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronach Sklepu podane są w PLN i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów dostawy.

 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez system www.coffeeroasters.pl/www.crs.coffee oraz e-mailowo na adres info@coffeeroasters.pl non-stop. Klient po złożeniu zamówienia tj wypełnieniu formularza na stronie zamówienia i kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na podany adres e-mail.

 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu tj. w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-17. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: telefon – +48 502 833 655, poczta e-mail – info@coffeeroasters.pl, tradycyjny adres korespondencyjny – Palarnia Kawy i Sklep z Kawą CRS CoffeeRoasters, CRS COFFEE Sp. z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków

 10. Termin realizacji zamówień wynosi do 3 dni roboczych.

 11. Koszt wysyłki ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar, Produkt. O wysokości kosztów wysyłki związanych z wielkością (gabarytem) zakupów oraz wybraną formą płatności Klient jest zawsze informowany na bieżąco w trakcie dokonywania zamówienia.

 12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić i zawiera koszt wybranej opcji dostawy oraz z należny podatek.

4. Płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 • płatność gotówką – przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego,

 • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,

 • przelewem na rachunek bankowy mBank o/Kraków nr konta: 89 1140 2004 0000 3102 7873 0637

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedającego nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.

 2. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia.

 3. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

5.Wysyłki i koszty dostawy

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich DPD i Feedex na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Opłata za wysyłkę – przy przedpłacie na konto bankowe Sprzedającego :

 • do 5 kg: 14,0 zł,

 • do 10 kg: 15,0 zł

 • do 30kg: 16,0 zł

 1. Opłata za wysyłkę – płatne przy odbiorze :

 • do 5 kg: 18,0 zł

 • do 10 kg: 19,0zł

 • do 30kg: 20,0zł

 1. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od1 do 3 dni. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po dniu nadania przesyłki.

 2. Zamówione Produkty i Towary można odebrać także bezpłatnie w siedzibie Sprzedającego tj. Palarni Kawy CRS CoffeeRoasters, w Krakowie przy ul. św. Filipa 9A Odbiór jest możliwy w dni robocze w godzinach 11-17.

6. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 12. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedającego dostarczy wadliwy Towar Sprzedającemu na adres Palarnia Kawy & Sklep z Kawą CRS CoffeeRoasters, CRS COFFEE Sp. z o.o.,  ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Palarnia Kawy i Sklep z Kawą Coffeeroasters, CRS COFFEE Sp. z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków lub emailem na adres info@coffeeroasters.pl

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedającego: Palarnia Kawy i Sklep z Kawą CRS CoffeeRoasters, CRS COFFEE Sp.z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków

 6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

 9. Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 7 p. 1-8 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży

 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (kawa)

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (kawa palona na konkretne zamówienie)

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Składając zamówienia i/lub zapisując się do usługi Newsletter Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedającego i/lub realizacji usługi Newsletter. Sprzedający jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Klientów sklepu jest firma CRS COFFEE Sp. z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków. Administrator dopełnił wszelkich przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony w/w danych osobowych.

 3. Dane zbierane są w celach prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umów sprzedaży, a w szczególności:

  • udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami,

  • dostawy towarów w sposób wskazany przez Klienta oraz obsługi zwrotów i reklamacji

 4. Dane wymagane do realizacji zamówienia to: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres tj. ulica, kod pocztowy i miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail.

 5. Dane teleadresowe przekazywane są firmom kurierskim DHL, Feedex w celu poprawnego zrealizowania usługi wysyłki wynikającej z umowy sprzedaży

 6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 7. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 9. Sklep wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu końcowym Klienta.

 10. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu
 11. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Sklepu, Newslettera, Klientów
 12. Sklep wykorzystuje cookies do:
 • zapamiętania zalogowania
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika Sklepu
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu
 1. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 2. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Informacje w jaki sposób to zrobić można znaleźć w plikach pomocy używanej przeglądarki internetowej. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.

9.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów i Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym: CRS COFFEE Sp. z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.coffeeroasters.pl/regulamin-sklepu/

 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, CRS COFFEE Sp. z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków, e-mail: info@coffeeroasters.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁACZNIK 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:

Palarnia kawy i Sklep z Kawą COFFEEROASTERS.PL

CRS COFFEE Sp. z o.o.

ul. św. Filipa 9A

31-150 Kraków

e-mail: info@coffeeroasters.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

…………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Do pobrania:

Regulamin w formacie PDF.

Wzór formularza odstąpienia od umowy w formacie PDF.

—–